Elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE® - ICZ Group

Elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE®

Optimalizovaný systém pro pokrytí životního cyklu dokumentů určený pro menší orgány veřejné moci.
Garantuje úplný legislativní soulad s příslušnou legislativou pro oblast výkonu spisové služby.

Do neveřejné části produktové podpory (Dokumentace, Novinky) se přihlásíte loginem a heslem, kterým se přihlašujete do HelpDesku ICZ.
Pokud jste náš stávající klient a přímý vstup nemáte, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře (níže na stránce), přidělíme Vám nové přihlašovací údaje.

0

HelpDesk pro stávající klienty:
+420 222 272 222

Aktuality

Datové zprávy

Pro eliminaci problému s otevíráním datových zpráv (souborů zfo) pomocí aplikace Software602 je potřeba udržovat aktuální verzi Form Filler na PC uživatelů. V případě problémů si ze stránek SW 602 stáhněte aktualizaci Form Filleru. Nová verze ze dne 3.12.2019 obsahuje podporu nových časových razítek PostSignum TSA – TSU 7.

Aktualizace produktové podpory na webu ICZ

Aktualizovali jsme pro Vás produktovou podporu na našem webu. Do veřejné části přidány nejčastěji kladené dotazy a informace o jednotlivých modulech včetně odpovídajících nabídkových listů. Dále zde najdete aktuální příručky a nástroje k Vámi používaným produktům.

Novinky týkající se jednotlivých produktových verzí obsahující technické detaily naleznete v neveřejné části produktové podpory.

Legislativa
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [ZARCH] 
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [ZSVD]
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES [eIDAS]
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů [ZEUAK]
  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen „spisová vyhláška“) [VSSL]
  • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek [VISDS]
  • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů [VAKONV]
  • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, věstník ministerstva vnitra čá. 57/2017 [NSESSS]

Související odkazy:

Přídavné moduly ICZ e-spis LITE®

Automat DZ a automatická klasifikace DS

Automatické stahování datových zpráv, doručenek a automatické odesílání datových zpráv. Datovou zprávou je myšlena datová zpráva z ISDS a datová zpráva, která přijde prostřednictvím e-podatelny.

Emailové notifikace

Notifikace (upozornění) na email konkrétního uživatele o přiřazených dokumentech, vypršení termínu zpracování, o průběhu podpisového oběhu, stornu zásilky. Časové razítko navíc zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje.

Časové značky

Možnost opatřit dokument časovou značkou (razítkem) při podepisování. Připojuje se tedy k dokumentům, datům či elektonickému podpisu, u kterých chceme mít možnost ověřit, že v této podobě existovaly před časem uvedeným v časovém razítku.

Hromadné akce

Import datových zpráv, evidence dokumentů načtených z datových schránek, hromadné vyřízení / uzavření, hromadné odeslání do spisovny a hromadné odeslání vrácených dokumentů do spisovny.

Vizualizovaný elektronický podpis

Na první pohled je viditelné, kdo dokument podepsal. Je možné vybrat umístění podpisu na dokumentu a doplnit i informace o důvodu a místě podpisu.

Často kladené dotazy (FAQ)

 

1. Jaké jsou výhody elektronické spisové služby ICZ e-spis LITE?

Výhodou elektronické spisové služby ICZ e-spis LITE je její optimalizace pro menší orgány veřejné moci. Dalšími důležitými výhodami jsou její jednoduchost a komfortní uživatelské prostředí, které pomáhají ke snadnému zajištění příjmu, evidence, oběhu, vyřizování, odesílání a ukládání dokumentů dle platné legislativy. 

2. Pro koho je určena elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE?

Elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE je určena pro maximálně 30 uživatelů. Vhodná je pro menší obce, školy a školská zařízení, organizace zřizovaném obcemi a kraji.

3. Co elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE zabezpečuje?

Elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE zajišťuje příjem, evidenci, oběh, vyřizování, odesílání a ukládání dokumentů dle veškeré platné legislativy.

4. Zajistí mi elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE skartační řízení?

Skartační řízení je součástí spisovny elektronické spisové služby ICZ e-spis LITE. Zajišťuje komunikaci s archivem, založení skartačního návrhu, přípravu elektronického skartačního návrhu, archivní prohlídku (tzv. dožádání dokumentů), rozhodnutí archivovat / skartovat, předání archiválií do archivu a skartování dokumentů.

5. Využívá elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE elektronické podpisy a časová razítka?

Ano, elektronická spisová služba ICZ e-spis LITE pracuje s elektronickými podpisy i časovými razítky.

6. Co znamená pojem nadřízený archiv v elektronické spisové službě ICZ e-spis LITE?

Pojem nadřízený archiv označuje místně příslušný archiv dané organizaci.