Informace pro dodavatele - ICZ Group

Informace pro dodavatele

Kontakt oddělení logistiky: tel: 222 271 111, logistika@i.cz

 

• 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP”) vypracované ve smyslu zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”), upravují závazkové vztahy při dodávkách zboží a souvisejících služeb, (dále jen „předmětu plnění”) společnosti ICZ a.s a jsou závazné pro veškeré dodávky společnosti ICZ a.s od jakéhokoliv subjektu, kterým je fyzická nebo právnická osoba.

• 2. Tyto VNP platí do doby úplného vypořádání všech pohledávek vzniklých mezi společností ICZ a. s. a Dodavatelem, a to ve znění platném v okamžiku vzniku smluvního vztahu.

• 3. Závazkové vztahy upravené VNP se řídí Občanským zákoníkem, není-li Dodavatelem a společností ICZ a. s. sjednáno jinak nebo taková skutečnost nevyplývá ze zvláštního právního předpisu.

• 4. Dodavatel má právo obdržet VNP též písemně v listinné podobě, pokud by tuto podobu poskytnutí upřednostnil, a to na vyžádání v sídle ICZ a. s.

• 5. V případě, že je mezi společností ICZ a. s. a Dodavatelem uzavřena platná Smlouva, která obsahuje odchylná ujednání od těchto VNP, mají tato odchylná ujednání Smlouvy přednost před úpravou VNP.

• 6. Bylo-li to předem sjednáno, uzavírá společnost ICZ a. s. obchody s Dodavatelem prostřednictvím sítě internet, prostřednictvím veřejných telekomunikačních sítí nebo veřejných telekomunikačních sítí mobilních operátorů za podmínek VNP a příslušných smluvních ujednání. Pro právně významnou komunikaci mezi Dodavatelem a společností ICZ a. s. platí povinnost písemné formy, přičemž písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícím zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ.

Dodavatel” znamená pro účely VNP fyzickou nebo právnickou osobu, která poskytuje společnosti ICZ plnění ve formě dodávek hardware, služeb nebo poskytnutí práv na užití software (dále jen „Zboží“).

Předmět plnění” znamená pro účely VNP předmět koupě, předmět díla či služby nebo poskytnutí práv na užití software poskytované společnosti ICZ.

Objednávka” znamená pro účely VNP návrh na uzavření Smlouvy doručený společností ICZ příslušnému Dodavateli. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci Zboží co do předmětu plnění, požadovaného množství a ceny Zboží či způsob jejího dodatečného určení a VNP; bez těchto náležitostí nelze považovat dokument za Objednávku ve smyslu VNP.

Smlouva” znamená pro účely VNP rámcovou smlouvu na dodávky Předmětu plnění a/nebo kupní smlouvu a/nebo jinou obdobnou smlouvu s charakterem nákupu Zboží společností ICZ.

Společnost ICZ ” nebo „ICZ” znamená pro účely těchto VNP společnost ICZ a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00, IČ: 25145444, DIČ: CZ699000372, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4840 a další osoby ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů, na které se rovněž vztahují tyto VNP. Jedná se o následující společnosti: S.ICZ a.s., IČ: 26482444, se sídlem: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00; Expert & Partner engineering CZ a.s., IČ: 61859117, se sídlem: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00; ALES s.r.o., IČ: 48208388, se sídlem: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00; DELINFO, spol. s r.o., IČ: 49448218, se sídlem: Brno, Londýnské náměstí 856/2, PSČ 602 00; Amaio Technologies, a.s., IČ: 26165406, se sídlem: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00.

CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

• 7. Cena uvedená v Objednávce je pevná a konečná a jsou v ní zahrnuty všechny náklady Dodavatele. Je-li Dodavatel plátcem DPH, bude k ceně připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných právních předpisů, není-li již výše DPH upravena v Objednávce.

• 8. ICZ se zavazuje, že bude provádět platby bezhotovostním stykem ze svého účtu na účet Dodavatele. Platební styk bude probíhat v CZK, pokud nebude dohodnuto jinak.

• 9. Platba bude probíhat na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Dodavatelem do 15ti dnů ode dne zdanitelného plnění/účetního případu, se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury do sídla ICZ.

• 10. Faktura bude obsahovat nad rámec veškerých zákonných náležitostí i číslo objednávky ICZ, bankovní spojení Dodavatele, označení (funkční zařazení) a podpis osoby, která je za Dodavatele oprávněna vystavovat účetní a daňové doklady, prohlášení o původu Zboží, případně další skutečnosti ujednané mezi smluvními stranami.

• 11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, informace dle potvrzené objednávky a údaje podle odstavce 10, je společnost ICZ oprávněna tuto fakturu vrátit k opravě a doplnění údajů. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravné faktury společnosti ICZ. Dodavatel musí v opravné faktuře aktualizovat datum vystavení a splatnosti faktury.

• 12. Dnem zdanitelného plnění je den, kdy bylo písemně potvrzeno převzetí předmětu plnění na dodacím listu nebo předávacím protokolu oprávněnou osobou společnosti ICZ.

• 13. Při nedodržení platebních podmínek ze strany společnosti ICZ je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

• 14. Jakékoli pohledávky Dodavatele vůči společnosti ICZ (zejména pohledávky na zaplacení kupní ceny, ceny díla atd.) lze postoupit na třetí osoby jen s písemným souhlasem společnosti ICZ. Tyto pohledávky rovněž nelze bez písemného souhlasu společnosti ICZ zastavit či jinak zatížit právy třetích osob.

• 15. Společnost ICZ je oprávněna provést zápočet jakýchkoliv vzájemných pohledávek společnosti ICZ a Dodavatele splatných i nesplatných, a to i pokud vyplývají z různých právních vztahů.

• 16. Jakékoliv zálohy uhrazené ze strany společnosti ICZ Dodavateli jsou zálohy vratné. V případě, že nedojde k dodání Předmětu plnění, popř. vrácení Předmětu plnění, budou veškeré již uhrazené částky vráceny v plné výši.

 UZAVŘENÍ SMLOUVY

• 17. Smlouva nebo závazek mezi Dodavatelem a společností ICZ mohou vzniknout, být změněny nebo být zrušeny jen písemně. To platí i v případech, kdy písemná forma není vyžadována právními předpisy. Právní jednání v jiné než písemné formě společnost ICZ nezavazuje.

• 18. Smlouva je mezi Dodavatelem a společností ICZ uzavřena na základě těchto VNP pouze v případě, že Dodavatel doručí společnosti ICZ na adresu uvedenou v Objednávce akceptaci Objednávky do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy Objednávku obdržel. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy společnost ICZ obdržela akceptaci Objednávky. Obsah Smlouvy tvoří Objednávka a tyto VNP. Nedojde-li k uzavření Smlouvy, není společnosti ICZ Objednávkou vázána. Do okamžiku uzavření Smlouvy je společnost ICZ oprávněna od Objednávky odstoupit.

• 19. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v Objednávce uvedeno jinak, dojde k uzavření Smlouvy i v případě, že Dodavatel akceptuje Objednávku ve výše uvedené lhůtě faxem či e-mailem. Jakékoliv právní jednání učiněné faxem musí být podepsáno oprávněnou osobou dané strany a je považováno za písemný projev vůle.

• 20. Akceptace Dodavatele, která obsahuje jakékoliv výhrady, změny, připomínky k Objednávce či VNP nebo která obsahuje jakékoli jiné odchylky od jejich znění, nemá účinky akceptace ve smyslu odst. 18 tohoto článku, ale jedná se o nový návrh na uzavření Smlouvy. Tento nový návrh je společnost ICZ oprávněna přijmout či odmítnout; v případě, že společnost ICZ nový návrh přijme, je Smlouva uzavřena ke dni, kdy bude Dodavateli písemně oznámena akceptace jeho nového návrhu.

DODACÍ PODMÍNKY

• 21. Dodavatel dodá Zboží v termínu dodání nebo v dodací lhůtě na místo dodání uvedené v Objednávce nebo ve Smlouvě. Dodací lhůta běží od data vyhotovení Objednávky. Není li termín v Objednávce uveden, zavazuje se Dodavatel předat Předmět plnění ICZ bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů, ode dne uzavření Smlouvy. Zboží bude dodáno v pracovní den od 8:00 do 17:00, pokud není dohodnuto jinak.

• 22. Prodlení s dodávkou ze strany Dodavatele je podstatným porušením Smlouvy a zakládá právo společnosti ICZ odstoupit od příslušné Smlouvy. Tím nejsou dotčena ostatní práva společnosti ICZ. Společnost ICZ může písemně termín dodání či dodací lhůtu prodloužit. Částečné plnění je možné pouze po písemném souhlasu společnosti ICZ.

• 23. Dodavatel Zboží dodá na svůj náklad a nebezpečí na místo dodání (v ČR dopravné zaplaceno a v případě dopravy ze zahraničí – DDP dle INCOTERMS 2010). Zásilky na dobírku nebudou přijímány bez předchozího souhlasu společnosti ICZ.

• 24. Je-li to pro předmětný druh Zboží obvyklé nebo potřebné, předá Dodavatel společnosti ICZ při dodání Zboží i veškerou nezbytnou dokumentaci Zboží (návody, manuály atd.) v českém jazyce. Je-li to pro předmětný druh Zboží obvyklé, je součástí dodávky Zboží i řádné proškolení osob určených společností ICZ a provedení zkoušek, které je v těchto případech vždy zahrnuto v ceně Zboží není-li v Objednávce výslovně uvedeno jinak.

• 25. Zboží musí odpovídat všeobecným a zvláštním právním předpisům a nařízením, např. o ochraně pracovníků, o ochraně životního prostředí a v oblasti bezpečnostní techniky zejména elektrotechnickým bezpečnostním předpisům, ČSN a DIN, stejně jako evropským normám (EN). Zejména je nutné vždy dodat poslední platnou technickou verzi. Dodavatel se zavazuje, že bude též dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží a o nebezpečných odpadech jakož i zvláštní předpisy o skladování a provozu, a že bude společnost ICZ o nich včas informovat.

• 26. Dodavatel zabalí, označí a opatří Zboží pro přepravu obvyklým způsobem a v souladu s právními předpisy. Dodavatel je povinen na svůj náklad odstranit a zlikvidovat obal v souladu s příslušnými právními předpisy.

• 27. Dodavatel připojí k dodávce dodací list se všemi údaji z Objednávky, jakými jsou číslo objednávky, čísla dílů, přesné označení Zboží, položka Objednávky a v případě dodávek ze zemí Evropské Unie číslo cla a Zboží.

• 28. Dokladem o převzetí předmětu Objednávky (plnění) je podpis oprávněné osoby společnosti ICZ na dodacím listě, dokladu o převzetí, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu, a to ve dvojím vyhotovení (po jednom pro každou ze smluvních stran).

• 29. Dodavatel je povinen předat společnosti ICZ Zboží prosté jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob.

• 30. Společnost ICZ není povinna Zboží převzít, je-li neúplné nebo má-li jiné vady a též tehdy, nevyhovuje-li účelu Objednávky, který byl Dodavateli znám. V takovém případě se Dodavatel ocitá v prodlení s dodáním Zboží tak, jako by ho nedodal ve sjednaném termínu. Vady Předmětu plnění se Dodavatel zavazuje odstranit v přiměřené lhůtě, kterou mu společnost ICZ určí anebo ve stejné lhůtě dodá společnosti ICZ Zboží nové. Právo výběru má společnost ICZ.

• 31. V případě nedodržení sjednaného termínu dodání ze strany Dodavatele vzniká ICZ právo na úhradu smluvní pokuty Dodavatelem a to ve výši odpovídající 20% plnění na základě Objednávky.

VLASTNICKÉ PRÁVO

• 32. ICZ nabývá vlastnické právo k Předmětu plnění v okamžiku jeho předání, resp. převzetí, nebo v okamžiku, kdy získá právo s Předmětem plnění nakládat.

POVINNOSTI DODAVATELE

• 33. Pokud má předmět plnění charakter kusové dodávky a/nebo poštovní zásilky, bude vždy označen na vnější straně obalu kompletním číslem Objednávky.

• 34. Ve všech písemnostech bez výjimky je povinností Dodavatele uvádět plné číslo a datum Objednávky ICZ. Ke každé dodávce bude přiložen dodací list, tak aby byl viditelný a aby byl chráněn proti povětrnostním vlivům při přepravě a skladování.

• 35. U sdružených zásilek uvede Dodavatel v dodacím listě všechna čísla Objednávek, dle kterých byl materiál naložen. Jednotlivé druhy (části) sdružené dodávky označí Dodavatel číslem Objednávky ICZ. V návěští i dodacím listě musí být uváděna přesná specifikace počtu kusů a/nebo jiných měrných, hmotnostních či objemových jednotek.

• 36. U zásilek sestávajících z několika balíků označí Dodavatel ten balík, který obsahuje dodací list. Dále bude na dodacím listě označena kontaktní osoba a telefonický kontakt na ni.

• 37. Dodací list a/nebo předávací protokol musí obsahovat: číslo Objednávky ICZ, číslo předmětu plnění z Objednávky, název materiálu a/nebo služby, množství a údaje o vratných obalech.

• 38. V případě plnění předmětu Objednávky mimo sídlo ICZ, zašle Dodavatel odpovědnému zástupci ICZ uvedenému v Objednávce nejpozději do 5 kalendářních dnů potvrzený dodací list a/nebo předávací protokol. Jméno, příjmení a funkce osoby, která za ICZ dodávku převzala, musí být na předávacím dokumentu napsáno čitelně hůlkovým písmem.

• 39. Dodavatel zaručuje, že veškerá prohlášení a záruky Dodavatele, stejně jako veškeré informace, poskytnuté ICZ v rámci jednání stran, jsou pravdivá, úplná a přesná ve všech podstatných ohledech.

• 40. Dodavatel zajistí a poskytne ICZ spolu s Předmětem plnění v souladu s požadavky veškerých platných právních předpisů veškerá příslušná povolení, souhlasy, licence nebo schválení.

• 41. Společnost ICZ na žádost Dodavatele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) rozumně požadovanou součinnost, popř. udělí nebo zajistí Dodavateli příslušné plné moci, souhlasy a svolení, při žádostech Dodavatele o veškerá povolení, souhlasy, licence nebo schválení vyžadovaná příslušnými právními předpisy, které je Dodavatel povinen získat. Společnost ICZ je povinna včas, nejpozději deset (10) Pracovních dnů předem, Objednatele písemně požádat o udělení takovýchto plných mocí, souhlasů a svolení, jinak odpovídá za způsobenou škodu či prodlení.

• 42. Dodavatel se zavazuje, že po dobu trvání obchodního vztahu (tj. do doby ukončení veškerých práv a povinností mezi ICZ a Dodavatelem) a během 12 měsíců po jeho skončení nezaměstná bez předchozího souhlasu ICZ žádného zaměstnance nebo spolupracující osobu ICZ ani s ním nebo s třetí osobou neuzavře Smlouvu, na základě které by mu zaměstnanec přímo nebo nepřímo poskytoval služby související s předmětem podnikání ICZ. Pokud Dodavatel poruší tuto povinnost, zaplatí ICZ smluvní pokutu ve výši 1000 000 Kč, a dále náhradu vzniklé škody přesahující částku 1 000 000Kč.

• 43. Dodavatel je povinen písemně oznámit ICZ změny údajů uvedených ve Smlouvě. Zejména je povinen oznámit ICZ neprodleně změny svého názvu nebo jména, sídla nebo bydliště a změny osob oprávněných za Dodavatele jednat.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

• 44. Dodavatel zaručuje, že Předmět plnění je ve výlučném vlastnictví Dodavatele, je prostý práv třetích osob z titulu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, přičemž si je vědom své odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 2616 Občanského zákoníku.

• 45. Tímto se Dodavatel pro případ, že vůči ICZ, třetí osoba mající k Předmětu plnění práva průmyslového či jiného duševního vlastnictví, uplatní jakékoli nároky, ať už finančního či jakéhokoli jiného charakteru z výše uvedeného titulu, zavazuje řešit a vyřešit veškeré případné takovéto spory (tedy i soudní spory) plně na své vlastní náklady (včetně právních služeb), a současně se zavazuje zaplatit ICZ a jeho obchodním partnerům veškeré škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením těchto práv ze strany Dodavatele.

• 46. Dodavatel poskytuje ICZ zcela výlučnou a neomezenou licenci na veškerá práva duševního vlastnictví vztahující k Předmětu plnění.

• 47. Dodavatel bude zodpovědný za veškeré přímé, náhodné, následné a jiné škody, ztráty, náklady, poplatky a výdaje, které kupujícímu vzniknou v důsledku výše uvedeného.

ZÁRUKA

• 48. Pokud Dodavatel nebo výrobce Zboží neposkytuje záruku delší, tak se na Předmět plnění poskytuje standardní záruka po dobu 24 měsíců ode dne dodání předmětu plnění a podpisu dodacího listu a/nebo předávacího protokolu, pokud v potvrzení Objednávky nebylo uvedeno jinak.

• 49. Dodavatel je povinen zabývat se každou reklamací učiněnou ICZ, přičemž je povinen tuto vyřídit způsobem požadovaným ICZ nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího oznámení.

• 50. Pokud Dodavatel v této lhůtě reklamaci nevyřídí a ani se k této nikterak nevyjádří (např. že tuto neuznává), je společnost ICZ oprávněna nechat odstranit vady Předmětu plnění či pořídit nový Předmět plnění na náklady a nebezpečí původního Dodavatele nebo požadovat slevu z ceny Předmětu plnění, aniž by tím byly jakkoli dotčeny práva ICZ ze záruky či nároky z vad zboží. Způsob vyřízení reklamace (tj. oprava nebo odstranění vady, dodání náhradního zboží, sleva atd.) je společnost ICZ oprávněna měnit bez souhlasu Dodavatele.

• 51. Do doby vyřízení nároků z vad může společnost ICZ pozastavit platbu za dodávku předmětu plnění, aniž by se tím dostala do prodlení s placením svého peněžitého závazku.

• 52. V případě nedodržení lhůty k vyřízení reklamace je Dodavatel povinen uhradit společnosti ICZ smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty reklamovaného plnění, která je splatná okamžikem porušení zajišťované povinnosti.

• 53. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, zajistí společnost ICZ znalecký posudek soudního znalce, kterým bude stanoveno, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o záruční vadu, uhradí náklady na zhotovení znaleckého posudku Dodavatel, v opačném případě nese tyto náklady společnost ICZ. Vyjádření znalce je pro obě strany závazné a zavazují se podle závěrů znaleckého posudku postupovat. Spor o oprávněnosti reklamace nezbavuje Dodavatele povinnosti odstranit vadu, s tím, že pokud znalecký posudek stanoví, že se nejedná o záruční vadu, budou Dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady na odstranění vady, které jsou v daném místě a čase obvyklé.

ODPOVĚDNOST

• 54. Dodavatel odpovídá ICZ tak případně třetím osobám za škodu v plném rozsahu a to včetně ušlého zisku a veškerých nákladů ICZ vynaložených na odstranění vad Předmětu plnění a souvisejících škod.

Mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka

• 55. Brání-li jedné ze stran v plnění závazků mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, není tato strana v prodlení, avšak pouze v rozsahu a po dobu v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky způsobena.

• 56. Za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli příslušné strany nebo za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména vyšší moc, včetně přírodních událostí,  válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, výbuch, teroristický útok a jiné překážky, které nastaly nezávisle na vůli příslušné strany a které příslušná strana v době vzniku závazku nemohla rozumně předpokládat. Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase.

• 57. Jestliže mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nastane, je dotčená strana povinna neprodleně informovat druhou stranu o její povaze, počátku a konci.

• 58. Odpovědnost povinné strany není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, pokud mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, nastala až v době, kdy již byla povinná strana v prodlení s plněním jejího závazku, nebo pokud povinná strana nesplnila svoji povinnost neprodleně informovat druhou stranu dle odst. 52 tohoto článku VNP.

• 59. V případě, že doba trvání okolností mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky přesáhne 5 dnů, je strana, které má být plnění stižené zásahem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky poskytováno, oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Obecná ustanovení

• 60. Oznámení a jiné písemnost budou považovány za doručené dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou nebo adresátem odmítnutou.

• 61. Veškeré Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a společností ICZ a všechny s tím související obchodní a technické podrobnosti jsou předmětem obchodního tajemství společnosti ICZ. Na obchodní spojení se společností ICZ je Dodavatel oprávněn odkázat pouze tehdy, pokud k tomu společnost ICZ udělí svůj souhlas.

• 62. Zaplacením jakýchkoli smluvních pokut podle těchto VNP není dotčeno právo na náhradu škody.

• 63. Dodavatel je oprávněn započítávat vzájemné pohledávky a závazky vůči společnosti ICZ pouze na základě předchozího písemného souhlasu ICZ.

• 64. K řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky.

• 65. Tyto Všeobecné nákupní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014.