Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb

  • Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Dátum realizácie: 2014 - 2015
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb sú inovatívnou službou umožňujúcou flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napríklad domáce väzenie). Cieľom projektu ESMO bolo okrem zavedenia samotnej možnosti elektronického monitoringu osôb aj vybudovanie integrovaného informačného systému probačnej a mediačnej služby (IS PMS).

IS PMS je komplexný informačný systém agendy probácie a mediácie s integrovaným elektronickým systémom monitoringu osôb. V jednom používateľskom prostredí umožňuje pracovníkom probačnej a mediačnej služby spracovať agendu prípadov a spisov a súčasne pracovať s režimom kontroly osoby, ktorej bol súdom uložený trest alebo obmedzenie kontrolované prostredníctvom elektronického monitorovania. Systém priamo integruje všetky štandardné spôsoby elektronického monitoringu pre:

  • trest domáceho väzenia,
  • zákaz pobytu a pohybu,
  • zákaz priblíženia sa,
  • zákaz požívania alkoholu,
  • hlasové overenie prítomnosti.

Systém poskytuje programové vybavenie pre dispečerské pracovisko monitorovacieho systému, ktoré realizuje zber údajov zasielaných do systému z monitorovacích zariadení v teréne, logiku ich vyhodnotenia a podporu spracovania vzniknutých stavov.

V slovenských podmienkach systém vytvoril priestor na to, aby sa alternatívne tresty, ktoré sú súčasťou platného právneho stavu mohli aj prakticky vykonať. Rezort spravodlivosti získal riešenie, ktoré znižuje náklady spojené so starostlivosťou o odsúdených, pre ktorých je alternatívny trest primeranejší, a zároveň má pozitívne dopady na sociálny status odsúdeného v porovnaní s umiestením odsúdeného vo väznici.

V roku 2015 bol projekt Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb ocenený v rámci súťaže Cena ITAPA 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.