ESMO – Ministerstvo spravodlivosti SR

  • Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Dátum realizácie: 2014-2015
  • Lokalita: Bratislava, Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Základné informácie

V mnohých krajinách v súčasnej dobe výrazne rastie podpora ukladania alternatívnych trestov formou domáceho väzenia. Pre kontrolu dodržiavania stanovených podmienok sa využíva elektronický systém pre monitorovanie osôb. V roku 2015 sa medzi štáty Európskej únie, ktoré zaviedli takýto systém, zaradila aj Slovenská republika.

Pri ukladaní alternatívnych trestov je dôraz kladený na záujmy poškodených, ochranu spoločnosti a prevenciu kriminality. Efektívny výkon alternatívnych trestov a opatrení zabezpečuje tzv. probačná a mediačná služba. Probácia, ktorá je súčasťou právneho systému v SR, predstavuje spôsob dohľadu nad odsúdenými, ktorým bol uložený trest domáceho väzenia, či iný zákaz alebo obmedzenie určené súdom. Mediácia je forma mimosúdneho riešenia sporu medzi obvineným a poškodeným s cieľom zmierniť alebo odstrániť existujúci konfliktný stav vzájomnou komunikáciou. V praxi sa v súvislosti s probačnou a mediačnou službou najčastejšie stretávame s trestom domáceho väzenia a ochranou obetí trestného činu.

O projekte

Cieľom projektu bolo vytvoriť moderný, efektívny a integrovaný informačný systém (ďalej IS), ktorý umožní praktické ukladanie a vykonávanie alternatívnych trestov a zároveň bude podporovať služby súvisiace s elektronickým monitoringom obvinených a odsúdených osôb. Komplexnosť riešenia je zabezpečená integráciou systému elektronického monitoringu osôb a informačného systému probačného a mediačného úradníka pre správu pridelených prípadov.

Pre časť systému elektronického monitoringu osôb bola využitá technológia spoločnosti 3M, pričom systém bol prispôsobený lokálnym podmienkam. Súčasťou riešenia je tiež implementácia biometrie pre identifikáciu monitorovanej osoby a geografického informačného systému. Elektronický monitoring technologicky realizuje: domáce väzenie, GPS monitoring, kontrolu požitia alkoholu a hlasové overenie prítomnosti.

Systém elektronického monitoringu osôb je priamo integrovaný na IS pre správu pridelených prípadov, ktorý umožňuje probačným a mediačným úradníkom pracovať s agendou prípadov a spisov a súčasne monitorovať osoby, ktorým bol uložený alternatívny trest. Tento IS poskytuje funkcionality pokročilého Enterprice Content Managementu vrátane práce s dôveryhodným elektronickým dokumentom a spisom. To zabezpečuje jeho plnú kompatibilitu so systémom eJustice.

Výsledok

V spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR ako objednávateľom spoločnosť ICZ Slovakia vytvorila ucelené riešenie, ktoré poskytuje nástroje pre výkon služieb probácie a mediácie ako takej, verejný portál probačnej a mediačnej služby pre komunikáciu s fyzickými a právnickými osobami a systém pre elektronický monitoring osôb. S vytvoreným riešením denne pracuje 85 probačných a mediačných úradníkov, ktorí v systéme pre probačnú a mediačnú službu len za prvé tri mesiace prevádzky zaevidovali 2296 spisov, z ktorých vytvorili 1493 prípadov. V nich spracovali viac ako 3500 elektronických záznamov.

ICZ Slovakia sústavne spolupracuje s ministerstvom na optimalizácii riešenia a priebežne poskytuje konzultačno-metodickú podporu pre efektívne využívanie systému a optimalizáciu procesov výkonu probačnej a mediačnej služby. V roku 2015 bol projekt ocenený v kategórii zlepšovanie procesov na medzinárodnom kongrese ITAPA.