Spustili jsme nové funkcionality v registru řidičů

1.7. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Spolu s ní se v ostrém provozu aktivovaly i nové funkcionality centrálního registru řidičů, jehož správcem je ministerstvo dopravy a provozovatelem společnost ICZ a.s.

Mezi hlavní novinky patří zejména změna v procesu zpracování žádostí a výroby řidičských průkazů, která umožňuje využívání již existujících digitalizovaných fotografií občana z agend v gesci Ministerstva vnitra – tedy fotografie již pořízené pro potřeby např. občanských průkazů, potažmo cestovních dokladů.

K další zásadní změně pak bezpochyby patří i rozvolnění místní příslušnosti, což znamená, že občan může podat žádost o nový řidičský průkaz na příslušném místě v jakékoliv obci s rozšířenou působností (ORP) po celé České republice. Zde si zároveň vyhotovený doklad i vyzvedne. Jedná se o částečné rozvolnění – občan může navštívit jiné než místně příslušné ORP ve vyjmenovaných případech (ztráta ŘP, poškození ŘP, nové řidičské oprávnění, změna příjmení, uplynutí platnosti ŘP apod.)

Zmíněné změny si vyžádaly výrazné aplikační úpravy. Jejich dopady jsou však bezesporu přínosem, a to jak pro úředníky pracující s registrem, tak především pro samotného občana.