Souhlas se zpracováním osobních údajů - ICZ Group

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzuji, že tímto souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem ICZ a.s., IČ: 251 45 444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále „společnost ICZ“) pro účely vyřešení mého požadavku nebo poskytnutí požadované služby. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedeného účelu nebo do písemného odvolání poskytnutého souhlasu.

Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnosti ICZ provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat společnosti ICZ o vysvětlení, nebo požadovat, aby společnost ICZ odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazní mých osobních údajů. Potvrzuji, že všechny mé osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Společnost ICZ prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci společnosti ICZ nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se společností ICZ a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.