Výzva na predkladanie ponúk – „Riadenie projektu“

ICZ Slovakia a. s. v rámci realizácie projektu „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a podpora adaptability ľudských zdrojov ICZ Slovakia a.s.“ vyzýva záujemcov o realizáciu dodávky služieb špecifikovaných v tejto výzve s názvom zákazky „Riadenie projektu“ na predloženie cenových ponúk.

Výzva na predkladanie ponúk – „Riadenie projektu“
  • Identifikačné údaje zadávateľa zákazky:

Sídlo: ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, 911 01  Trenčín
IČO: 36 328 057
Internetová adresa organizácie: www.icz.sk
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Čikel
Telefón: +421 910 420 879
E-mail: Juraj.Cikel@icz.sk

  • Predmet zákazky: “Riadenie projektu”
  • Predpokladaná hodnota zákazky: do 6 240,– EUR vrátane DPH
  • Špecifikácia predmetu zmluvy:

Riadenie projektu bude zabezpečené externe. Na riadení projektu sa bude podieľať projektový manažér a finančný manažér.

Manažér projektu zodpovedá za riadenie projektu, koordináciu aktivít projektu, prípravu monitorovacích správ, za spoluprácu s lektormi, publicitu projektu, dosahovanie plánovaných výstupov a výsledkov projektu, sledovanie dodržiavania časového harmonogramu, a zastupuje projekt navonok. Predpokladaná dĺžka projektu je 15 mesiacov.

Finančný manažér zodpovedá za finančné zúčtovanie projektu, prípravu priebežných zúčtovacích správ, kontrolu finančných dokladov a ich správnosť vyhotovenia; sledovanie úhrad jednotlivých nákladov projektu a  následné čerpanie financií podľa schváleného projektu. Predpokladaná dĺžka projektu je 15 mesiacov.

  • Kritérium pre výber úspešného uchádzača: najnižšia cena vrátane DPH
  • Požiadavky na obsah ponuky:

1. Výpis z obchodného registra, živnostenský list, alebo iný doklad preukazujúci možnosť poskytovať požadované služby

2. Návrh ceny v štruktúre podľa prílohy

  • Lehota a miesto predkladania ponúk: 22. 11. 2012 do 10.00 h na adrese obstarávateľského subjektu poštou, kuriérom alebo osobne (ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín).