Výzva na predkladanie ponúk – „Poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na výkon verejného obstarávania“

Vyzývame týmto potenciálnych záujemcov na predkladanie cenových ponúk na poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na výkon verejného obstarávania na základe zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na podlimitnú zákazku na predmet zákazky „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a podpora adaptability ľudských zdrojov ICZ Slovakia a.s.“.

Výzva na predkladanie ponúk – „Poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na výkon verejného obstarávania“

  • Identifikačné údaje zadávateľa zákazky:

Sídlo: ICZ Slovakia a.s., Soblahovská 2050, 911 01  Trenčín
IČO: 36 328 057
Internetová adresa organizácie: www.icz.sk
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Čikel
Telefón: +421 910 420 879
E-mail: Juraj.Cikel@icz.sk

  • Predmet zákazky: „Poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na výkon verejného obstarávania“
  • Predpokladaná hodnota zákazky: do 1 000,– EUR bez DPH
  • Špecifikácia predmetu zmluvy: Poskytovateľ služby bude poskytovať činnosti v oblasti verejného obstarávania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na výkon verejného obstarávania. Aktivita je zameraná na oficiálny výber dodávateľa školení pre projekt „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a podpora adaptability ľudských zdrojov ICZ Slovakia a.s.“ podľa jednotlivých zvolených kritérií na základe zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  • Kritérium pre výber úspešného uchádzača: najnižšia cena bez DPH
  • Požiadavky na obsah ponuky: 1. Návrh ceny v štruktúre podľa priloženého dokumentu
  • Lehota a miesto predkladania ponúk: 11. 10. 2012 do 10.00 h na adrese obstarávateľského subjektu poštou, kuriérom alebo osobne (ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, 911 01  Trenčín).