Tlačová správa ministerstva pôdohospdárstva SR – Implementácia pilotného projektu „Protipožiarneho monitorovacieho systému“ na Slovensku

1. júla 2008 sa v Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnil pracovný seminár na tému implementácie pilotného projektu PROTIPOŽIARNEHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU, realizovaného pre Lesy SR š.p. Obsahom stretnutia bolo predstavenie projektu širšej odbornej verejnosti.

Pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva – Sekcie lesníckej a v gescii Národného lesníckeho centra  začalo skúšobné zavádzanie protipožiarneho kamerového systému už v lete 2007. Implementácia bola realizovaná pre Lesy Slovenskej republiky š.p., pričom koordinátorom projektu z pohľadu know-how, týkajúceho sa lesov, bolo Národné lesnícke centrum. Inštaláciu systému realizovala spoločnosť ICZ Slovakia, s.r.o.

Požiare každoročne ničia rozsiahle plochy lesných porastov. V súčasnosti je protipožiarna prevencia lesov na Slovensku zabezpečovaná kombináciou pochôdzok lesníkov a leteckým monitoringom. Vzhľadom na zvyšujúcu sa aktuálnosť tejto problematiky je dôležité hľadať a aplikovať alternatívne spôsoby monitorovania lesov, s cieľom skrátiť reakčnú dobu medzi vznikom požiaru a začiatkom jeho hasenia. Jedným z nich je použitie stacionárneho kamerového protipožiarneho monitorovacieho systému.

Tento systém je založený na snímaní záujmového prostredia pomocou kamery a následnom vyhodnocovaní získaných snímok na prítomnosť známok zadymenia, alebo horenia. Na základe vyhodnotenia prijatých dát je obsluha riadiaceho centra vizuálne i zvukovo upozornená na vznik  požiaru a následne je informovaný varovný systém Hasičškého a záchranného zboru (HaZZ). Systém funguje nepretržite – pomocou kamier pozoruje záujmové územie 24 hodín denne 7 dní v týždni, čiže aj v noci, vďaka vysokej citlivosti kamier.

Hlavnými časťami systému sú pozorovacie veže a riadiace centrum. V rámci riadiaceho centra je na serveroch a počítačoch inštalovaný špeciálny softvér, na pozorovacej veži je nainštalovaná kamera, komunikačný subsystém a priemyselný počítač.

Technológia je momentálne nasadená v pilotnom režime na Odštepnom závode (OZ) Kriváň, so zameraním na oblasť Poľany, 30 km od Zvolena. Systém monitoruje pomocou 3 kamier viac ako 60 000 hektárov lesov. V rámci skúšobnej prevádzky bude systém od apríla do septembra 2008 prepojený aj na dispečing (HaZZ), v súčinnosti s ktorým sa urýchli reakcia na vzniknutý požiar.

V októbri 2008, kedy sa končí požiarové obdobie, bude pilotná prevádzka vyhodnotená a následne sa rozhodne o ďalšom pokračovaní a rozvoji tohto technologického riešenia.

Takéto riešenie protipožiarnej prevencie na Slovensku by bolo unikátne v rámci celej Európy. Slovensko by bolo prvé v rámci strednej Európy a druhé v Európe využívajúce spomínaný systém. V Európe ho využíva Grécko a vo svete Južná Afrika – kde bol vyvinutý, ďalej Severná Amerika a Chile.