Spoločnosť ICZ Slovakia a. s. realizuje projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ s názvom „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a podpora adaptability ľudských zdrojov ICZ Slovakia a. s.“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Trvanie projektu od 5/2012 do 12/2013

Celkovým cieľom predkladaného projektu je „Zvýšená profesionalizácia a adaptabilita ľudských zdrojov ICZ Slovakia a.s. pomocou systémového vzdelávania za účelom udržania ich pracovných miest. Cieľ zároveň napĺňa potrebu podpory existujúcich pracovných miest a zvyšovanie zručností pre adaptabilitu pracovníkov a celkovému prispôsobeniu sa podnikateľov existujúcemu trhu práce a jeho potrebám.

Projekt má 5 špecifických cieľov ktoré priamo reagujú na potrebu podpory adaptability podnikov na meniace sa potreby súčasného trhu práce a neustáleho rastu nezamestnanosti zlepšením vzdelanostnej úrovne ľudských zdrojov žiadateľa:

  1. Zvýšená úroveň informačných a komunikačných znalostí zamestnancov
  2. Získanie a rozširovanie jazykových znalostí pracovníkov
  3. Rozšírenie manažérskych zručností vedúcich pracovníkov
  4. Zlepšené komunikačné schopnosti zamestnancov
  5. Podpora rozvoja ľudských zdrojov účasťou na odborných konferenciách

Celkový cieľ i špecifické ciele predpokladaného projektu sú v súlade s Rámcovou aktivitou 1.2.1, ktorá vytvára priestor pre podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.

Miestom realizácie projektu je Trenčiansky kraj a Banskobystrický kraj.

Celkové náklady na projekt sú 100 000,- EUR

 

Kontakty:

Európsky sociálny fond – www.esf.gov.sk

Sociálna implementačná agentúra – www.sia.gov.sk

ICZ Slovakia a. s., Soblahovská 2050, 911 01  Trenčín

Webová stránka – www.icz.sk