Skupina ICZ partnerom Fakulty podnikovo-hospodárskej VŠE

Na základe iniciatívy, ktorá vzišla z radov zamestnancov sekcie PRIVATE, došlo v tomto roku v spolupráci s HR oddelením k uzavretiu dlhodobého partnerstva medzi Skupinou ICZ a Fakultou podnikovo-hospodárskou Vysokej školy ekonomickej v Prahe (FPH VŠE). Naším cieľom je nasledujúce tri roky aktívne spolupracovať s katedrou logistiky, pod ktorej záštitou vykonáva svoju činnosť Klub mladých logistikov. Okrem toho sa chceme aktívne podieľať na prednáškach a ponúkať študentom tak záujmové a vzdelávacie aktivity, ako stáže a témy akademických prác.

Spoluprácu sme odštartovali zimným semestrom akademického roku 2019/2020, v ktorom Pavel Cizner, konzultant logistických systémov, a Marek Drahuský, vedúci oddelenia logistických aplikácii, pripravili pre študentov nadväzujúceho magisterského štúdia s vedľajšou špecializáciou Logistika – medzinárodná preprava a zasielateľstvo prednášku v predmete Logistické systémy.

V novembri sme pre študentov pripravili exkurziu do budějovického Budvaru, kde sa mohli zoznámiť s najmodernejšími technológiami, ktoré riadi náš systém ICZ OSIRIS®, a kde si mohli školskú teóriu spojiť s reálnou praxou. Na záver semestra pred skúškovým obdobím sme druhýkrát vstúpili do výučby, tentoraz v predmete Supply Chain Management. Tento vstup prebehol v réžii Pavla Ciznera.

Spolupráca s akademickým prostredím, interakcia so študentmi a ich spätná väzba je pre Skupinu ICZ motivujúca a zaväzujúca zároveň. Študenti oceňujú predovšetkým prístup a jedinečný spôsob prezentácie, keď sme im schopní priblížiť reálny priemyselný svet, ktorý mnohí poznajú iba z modelových prípadov. Okrem praktických informácií získavajú študenti aj povedomie o Skupine ICZ, vďaka ktorému sa v nasledujúcom roku tešíme na prvé dohodnuté študentské stáže a seminárne práce.