Skupina ICZ ako zakladajúci člen IHE Česká republika - ICZ Group

Skupina ICZ ako zakladajúci člen IHE Česká republika

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) je globálne najrešpektovanejšia medzinárodná iniciatíva venovaná zdieľaniu dát v rámci zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom podpory efektívnej medzinárodnej spolupráce v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pomáha IHE pri štandardizácii procesov a interoperabilite zdravotníckych a nemocničných informačných systémov. Táto iniciatíva pôsobí tak v Európe, ako na iných kontinentoch vo forme neziskovej organizácie a výsledky jej práce boli adaptované napríklad v Rakúsku, Francúzsku, Taliansku, Švajčiarsku, Slovinsku alebo Luxembursku. Prevažná časť zahraničných, národných aj medzinárodných eHealth projektov je založená práve na princípoch formulovaných iniciatívou IHE.

Založenie IHE Česká republika je výsledkom niekoľkomesačného úsilia zakladajúcich členov a mnohých rokovaní s IHE Europe za podpory Ministerstva zdravotníctva ČR. Jedným z cieľov práve vzniknutej organizácie je zapojiť Českú republiku do celoeurópskeho mechanizmu výmeny zdravotníckych dát. Založenie aktívneho subjektu v rámci ČR, ktorý podporuje aktivity IHE, je významným krokom v presadzovaní empiricky overených a funkčných myšlienok zdravotníckej interoperability, ktoré teraz podporuje aj Európska komisia. Tá vo svojom stanovisku odporučila IHE ako prostriedok prvej voľby pre riešenie národných aj medzinárodných úloh v oblasti eHealth.

Pre spoločnosť ICZ a.s. ako popredného poskytovateľa služieb pre elektronické zdravotníctvo v Českej republike bolo prirodzené stať sa jedným zo zakladajúcich členov IHE Česká republika. Skupina ICZ tak nadviazala na svoje už niekoľko rokov trvajúce úsilie implementovať IHE profily vo svojich riešeniach a vzdelávať českú odbornú verejnosť o princípoch a činnosti tejto iniciatívy.