Oznámenie o zmene právnej formy a zmene sídla spoločnosti

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že s platnosťou od 01. 07. 2009 sa spoločnosť ICZ Slovakia s.r.o. transformovala na akciovú spoločnosť. V tejto súvislosti došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na ICZ Slovakia a. s.

Zároveň sa ku dňu 01. 07. 2009 zmenilo aj sídlo spoločnosti. Nová fakturačná a poštová adresa je:

ICZ Slovakia a. s.
Soblahovská 2050
911 01  Trenčín

Identifikačné údaje spoločnosti (IČO, DIČ, bankové spojenie) zostávajú nezmenené. Zmena právnej formy nemá žiaden vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z obchodných vzťahov.