Oznámenie o zmene ovládajúcej osoby ICZ a.s.

V mene spoločnosti ICZ a.s., IČ: 251 45 444, so sídlom Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, („ICZ a.s.“) by sme Vás chceli informovať, že dňa 12.7.2021 došlo k dokončeniu presunu sídla materskej spoločnosti ICZ a.s., tj. spoločnosti ICZ N.V., registračné číslo: 34284333, so sídlom 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, Holandsko, z Holandska do Českej republiky. Tento presun bol realizovaný formou cezhraničnej fúzie spoločnosti ICZ N.V., ako zanikajúcej spoločnosti, so spoločnosťou ICZ Holding a.s., IČ: 09702652, so sídlom Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, („ICZ Holding a.s.“) ako nástupnickou spoločnosťou s tým, že dňom účinnosti fúzie (tj. od 12. 7. 2021) sa spoločnosť ICZ Holding a.s. stala jediným akcionárom spoločnosti ICZ a.s.

Pre vylúčenie pochybností potvrdzujeme, že dokončením fúzie nedošlo ku zmene kontroly spoločnosti ICZ a.s., ani ku zmene skutočného majiteľa alebo koncových vlastníkov spoločnosti ICZ a.s. Fúzia bola prevedená za účelom zjednodušenia a zefektívnenia korporátnej štruktúry a za účelom presunu materskej spoločnosti Skupiny ICZ späť do Českej republiky a nemá žiaden dopad na naše obchodné vzťahy alebo zmluvné záväzky.