iPoint - Riešenie elektronických služieb verejnej správy je na dosah - ICZ Group

iPoint – Riešenie elektronických služieb verejnej správy je na dosah

Riešenie elektronických služieb verejnej správy je na dosah. Aj vďaka prostriedkom z Európskych fondov.

Nielen odborná a laická verejnosť z prostredia verejnej správy, ale aj dodávatelia informačných technológií s napätím sledujú vývoj a postup Operačného programu informatizácie spoločnosti. Ide totiž o významnú investíciu do rozvoja informačných technológií aplikovaných vo verejnej správe, ktorá nebude mať dopad len na rozvoj informačných systémov jednotlivých úsekov verejnej správy, ale aj výrazné dopady na procesy jej fungovania a financovania. Pre dodávateľov IKT je výrazným motivátorom pre prípravu a vývoj nových riešení aplikovateľných vo verejnej správe. Túto motiváciu si za svoju vzala aj spoločnosť ICZ Slovakia a.s., ktorá sa do tohto procesu aktívne zapojila a pre prostredie verejnej správy prináša koncepčné riešenie poskytovania elektronických služieb pod produktovým názvom iPoint. Názov tohto konceptu reprezentuje jeho základnú vlastnosť, ktorou je dostupnosť elektronických služieb pre každého občana. Nejde pritom len o riešenie prístupné občanom, ktorí majú prístup k internetu zabezpečený v domácnosti, resp. v práci, ale aj občanom, ktorí tieto možnosti nemajú. Pre nich koncept počíta s vytvorením prístupových bodov iPoint, ktoré umožňujú použitie elektronickej služby na určených pracoviskách v správe mesta prostredníctvom infokiosku, resp. samoobslužného pracoviska vybaveného výpočtovou technikou a s asistenčnou podporou pracovníka mesta. Umiestnenie týchto kontaktných miest pritom musí rešpektovať najmä požiadavku bezbariérového prístupu a vhodnej voľby lokality za účelom sprístupniť služby mesta čo najširšej skupine obyvateľstva i jeho znevýhodnených skupín. Prostredníctvom portálu mesta, do ktorého je riešenie iPoint implementované, môže občan nájsť plnohodnotnú alternatívu na riešenie životnej situácie, ktorá vyžaduje komunikáciu s mestom. Elektronická komunikácia v tomto prípade znamená významnú úsporu nielen času občana na vybavenie svojich podaní a skrátenie doby ich vybavenia úradom, ale aj optimalizáciu spracovania podaní na strane úradu, ktorá prináša mestu aj občanovi nemalé finančné úspory. Toto riešenie podporuje proces interakcie občana s mestom počas celého jej priebehu, teda nekončí len podaním elektronického formuláru.

Systém je vyvinutý ako modulárny, pričom jeho základný komponent tvorí portálová aplikácia iPointPortál, reprezentujúca základné komunikačné rozhranie mesta s občanom. Modul ePodanie, ktorý procesne riadi podania  realizované prostredníctvom portálu iPoint je druhým základným modulom tohto systému. Riešenie umožňuje nielen sprostredkovanie elektronických formulárov v prostredí internetu, ale aj ich správu prostredníctvom užívateľsky prívetivého modulu iPointForms. Systém je vyvinutý s veľkým dôrazom na jeho integrovateľnosť nielen existujúcimi systémami aplikovanými na jednotlivých úsekoch verejnej správy, ale aj s aplikáciami, ktorých implementácia bude tvoriť nevyhnutnú súčasť implementácie, ako sú systémy DMS (dokument manažment systémy), BPM (biznis proces manažment), ePodateľňa, EVO (elektronické verejné obstarávanie), GIS (Geografický informačný systém) a ďalšie. Integrácie sú podporené implementáciou integračnej platformy, ktorá zabezpečuje riadenie komunikácie jednotlivých aplikácií celého IS mesta.

Komplexnosť interakcie medzi občanom a úsekom verejnej správy je podporená architektúrou systému, ktorá je tvorená na základe SOA (servisne orientovaná architektúra). Technologické riešenie systému iPoint je otvorené integrácii aj na ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy) a zdieľanie a využitie jeho funkcionalít v potrebnom rozsahu. Samotný systém je navrhnutý a vyvinutý tak, aby rešpektoval požiadavky definované v strategických materiáloch informatizácie verejnej správy a platných štandardov. Riešenie systému pre sprostredkovanie elektronických služieb iPoint je technologicky dizajnované tak, aby splnilo najvyššie očakávania na účelnosť, trvanlivosť a stabilitu.

Prečítajte si viac informácií o riešení iPoint.