ICZ Slovakia v tomto roku implementuje riešenie pre Agroinštitút Nitra - ICZ Group

ICZ Slovakia v tomto roku implementuje riešenie pre Agroinštitút Nitra

Koncom roka 2009 spoločnosť ICZ Slovakia, a.s. uzavrela zmluvu so spoločnosťou Agroinštitút Nitra, š.p. na dodávku riešenia, ktoré umožní zefektívnenie a zintenzívnenie poskytovania a využívania poradenských služieb subjektmi poľnohospodárstva a lesníctva.

Výsledkom riešenia s názvom Agroportál bude prostredníctvom IKT zintenzívniť a zefektívniť poskytovanie poradenských služieb a ich využívanie poľnohospodármi a užívateľmi lesov. Riešenie vychádza z potreby rozšírenia okruhu oprávnených žiadateľov a poradcov a okruhu zamerania poradenskej služby v zmysle opatrenia 5.3.1.7 Využívanie poradenských služieb PRV 2007 – 2013.

Celková koncepcia riešenia pozostáva z troch základných etáp: z analýzy poskytovania poradenskej činnosti, z návrhu riešenia zefektívnenia procesu a nakoniec samotnej implementácie špecializovaného aplikačného vybavenia. Riešenie bude uvedené do produktívnej prevádzky v júli 2010.