ICZ Slovakia realizuje projekt Dobudovanie IS NTS SR

Projekt v plnej miere reflektuje na požiadavky na zmenu organizácie práce z dôvodu reorganizácie štruktúry pracovísk NTS na spracovateľské a odberové centrá. Reflektuje aj na časovú požiadavku dobudovania IS v súlade s projektom “Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR“, ktorý je spolufinancovaný EU, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Národná transfúzna služba v súčasnosti pozostáva z dvanástich pracovísk rozmiestnených po celom území Slovenskej republiky. Každé pracovisko používa informačný systém, ktorý pracuje buď nad privátnym registrom, alebo v prípade časti pracovísk nad jedným centrálnym registrom. V týchto registroch sa uchovávajú informácie o registrovaných darcoch, vykonaných odberoch, výsledky testov, ako aj aktuálny stav krvných produktov.

Nevyhnutnou podmienkou pre modernizáciu a zabezpečenie informatickej podpory pri centralizácii výroby krvných prípravkov je zabezpečenie prepojenia a komunikácie všetkých pracovísk a vytvorenie funkcií centrálneho registra NTS. Hlavným účelom zavedenia funkcií Centrálneho registra je centralizácia evidencie lokálnych systémov prostredníctvom nezávislého a autonómneho systému. Ide teda o celonárodné prepojenie registrov Národnej transfúznej služby, napr. registra evidencie darcov či odberov. Riešenie je koncipované tak, že údaje v centrálnom registri budú uložené na jednom mieste – centralizovane. Lokálne systémy budú mať prístup k údajom centrálneho registra prostredníctvom sady synchrónnych webových služieb. Súčasťou implementácie je i náhrada existujúcich lokálnych systémov (3 rôzne systémy) jednotným riešením.

Pri úpravách systému v dôsledku zmeny organizácie práce na pracoviskách NTS je samozrejme nevyhnutné v plnom rozsahu uchovať niekoľkoročné historické dáta. Vytvorením centrálneho registra sa zabezpečí:

  • zdieľanie dát jednotlivých pracovísk, obmedzí sa duplikovanie vyšetrení,
  • centralizované vyhľadávanie a reporting nad všetkými údajmi NTS,
  • možnosť zistenia aktuálneho stavu expedičného skladu jednotlivých pracovísk,
  • zamedzenie migrácie darcov medzi pracoviskami pri vyradení,
  • jednoduché vyhľadanie vhodných darcov v rámci všetkých pracovísk.

V súčasnosti prebiehajú na projekte implementačné práce na základe analýzy, ktorá bola ukončená v novembri 2011. Predpokladaný termín ukončenia projektu je júl 2012.