ICZ Slovakia dodávateľom pre Štatistický úrad SR

ICZ Slovakia a. s. v novembri 2020 podpisom zmluvy úspešne zavŕšila proces verejného obstarávania pre Štatistický úrad SR. Ide o dodanie služieb pre vytvorenie jednotného informačného systému štatistických údajov a služieb servisnej podpory, vrátane opcie potenciálneho rozvoja na obdobie 5 rokov po ukončení realizácie diela.

Úlohou tohto riešenia je poskytnúť nielen nové a inovované nástroje pre optimalizáciu procesu tvorby štatistických produktov a ich poskytovanie ostatným subjektom, ale aj konsolidovať tieto procesy z hľadiska štandardného modelu štatistického procesu.

Pre ICZ Slovakia tento projekt znamená nielen výraznú analytickú a technologickú výzvu, ale je to súčasne jeden z najväčších projektov ICZ Slovakia – na obdobie 2 rokov realizácie diela a 5 rokov už uzavretého servisného kontraktu. Aktuálne sa projekt nachádza na začiatku 2. realizačnej fázy Analýzy a dizajnu riešenia, po úspešnom zavŕšení 1. prípravnej fázy projektu.

Tento projekt vytvára pre ICZ Slovakia možnosť nadobudnutia unikátneho know how a dlhodobého pôsobenia našej spoločnosti u tak významného zákazníka, ako je Štatistický úrad SR.